preventief stressmanagement

stresspreventie is deel van stressmanagement

Goed stressmanagement grijpt in de hele organisatie in; vrijwel iedereen krijgt ermee te maken. Het is vakwerk en hangt af van de soort organisatie. Stressmanagement is onderdeel van verzuimmanagement. Een stresspreventie-traject maakt deel uit van goed stressmanagement. Deze stresspreventie-trajecten kunnen individueel zijn waar dat nodig is, maar zullen indien ze groepsgewijs worden aangepakt grote preventieve waarde hebben. Want stress wordt zo bespreekbaar i.p.v. dat het een non-issue blijft; ieder weet na een stresspreventie-traject dat stress wel een issue is.
Stressmanagement gaat verder. Goed stressmanagement is ingebed in het hele HRM-beleid, stresspreventie is er een onderdeel van. Bij stressmanagement zijn beheersaspecten en informatievoorziening van belang. Stress-management combineert diverse disciplines, en het kan raadzaam zijn voor één of meerdere daarvan gebruik te maken van extene deskundigen.

aandachtspunten

Stresspreventie richt zich op meerdere vlakken, het is een integrale aanpak die commitment van het management vraagt.

- In kaart brengen van stressoren op het werk en die
  aanpakken bij de bron

- Aandacht voor communicatie, samenwerking en
  onderlinge ondersteuning

- Ondersteuning van individuele medewerkers als het gaat om
  het leren omgaan met stress (coaching, counseling, training).

- Leren herkennen van de symptomen van stress,
  door managers en medewerkers


Voor integraal stressmanagement komen daar nog aspecten bij, kenmerkend voor goed verzuimmanagement. Stressmanagement maakt immers deel uit van het verzuimmanagement. We noemen:

- Ontwikkelen en toepassen van een informatiesysteem, zodat het management vinger
  aan de pols kan houden: Meten is Weten! Hulp daarbij is het inzichtelijk maken van de
  werkelijk kosten van stress. (vergelijk kwaliteitskosten op het QA-vakgebied)

- Maken van beleid, en dit ook daadwerkelijk uitvoeren

- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste plaatsen leggen

Kortom: ontwikkelen en uitdragen van beleid op het gebied van verzuim, psychologische arbeidsbelasting, omgangsvormen, kennisoverdracht, begeleiding, werktijden en werkdruk, etc.

stresspreventie, een structurele aanpak
Preventief stress-management
Home, stress-counseling en burn-out begeleiding
Home, stresspreventie ter voorkoming burnout